How to buy
 1. Gathering information and product at www.ordinarything.com
  Please Click! ordinarythingshop@hotmail.com on buy it manu on each product, if you want to order and get some additional information and then fill full information of product.
 2. We will confirm you back when ours get your requirement and we will send a invoice to you.
 3. Payment to Siam Commercial Bank on saving Account no. 173-220197-8 / Name : SLAP Studio Co.,Ltd. and payment confirm please by send a receipt on Fax: 02-718-5198 or e-mail: ordinarythingshop@hotmail.com
 4. Produce and transfer product time line about a few week in Domestic case, however please identify your contact information clear in international case for check transportation rate.
 5. If you want some information or any problem, you can contract to K.Ni at e-mail: ordinarythingshop@hotmail.com or mobile phone: 081-408-9006

   Thank you

 

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

 1. สามารถเลือกชมสินค้าและรายละเอียดต่างๆ ผ่านหน้าร้านทางเว็บไซต์  www.ordinarything.com  ทั้งนี้ถ้าท่านสนใจสั่งซื้อสินค้า หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ให้กดที่ลิงค์ email: ordinarythingshop@hotmail.com  ในหัวข้อ buy it  บนหน้าต่างของสินค้านั้นๆ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 2. หลังจากที่ทางบริษัทได้รับข้อความจากท่านแล้ว จะทำการตอบกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ และใบเรียกเก็บเงิน
 3. ท่านสามารถชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินผ่านทาง ธนาคารไทยพาณิชย์  เลขที่บัญชี  173-220197-8  ชื่อบัญชี บริษัท สแล็พ สตูดิโอ จำกัด และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ แฟกซ์ : 0-2718-5198 หรือ อีเมล ordinarythingshop@hotmail.com
 4. ระยะเวลาการผลิตและขนส่งสินค้าประมาณ 3 - 5 สัปดาห์ (ในกรณีในประเทศ)  ส่วนในกรณีส่งสินค้าไปยังต่างประเทศกรุณากรอกข้อมูลที่อยู่ให้ครบถ้วนเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบอัตราค่าขนส่ง
 5. หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งปัญหาต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ คุณนิ โทร 081-408-9006 หรือทางอีเมล ordinarythingshop@hotmail.com 

ขอบคุณค่ะ